ائتلاف وحدت ملی
۱. پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

ائتلاف وحدت ملی همچون سایر نهاد ها و تشکل هایی که در سایه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند اولین اصل خود را التزام به نظام و ساختار جمهوری اسلامی بنا نهاده و همواره در راستای حفظ و ارتقای جایگاه ایران اسلامی تلاش خواهد نمود.

۲. پایبندی به قوانین مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی
کلیه اقدامات، برنامه ها و فعالیت های مجموعه ی ائتلاف وحدت ملی در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و همه ی اعضای ائتلاف موظف و مکلف به رعایت این قوانین می باشند .
۲. پایبندی به قوانین مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی
کلیه اقدامات، برنامه ها و فعالیت های مجموعه ی ائتلاف وحدت ملی در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و همه ی اعضای ائتلاف موظف و مکلف به رعایت این قوانین می باشند .
۲. پایبندی به قوانین مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی
کلیه اقدامات، برنامه ها و فعالیت های مجموعه ی ائتلاف وحدت ملی در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و همه ی اعضای ائتلاف موظف و مکلف به رعایت این قوانین می باشند .
۲. پایبندی به قوانین مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی
کلیه اقدامات، برنامه ها و فعالیت های مجموعه ی ائتلاف وحدت ملی در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و همه ی اعضای ائتلاف موظف و مکلف به رعایت این قوانین می باشند .
Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم