معاونت ها و کارگروه ها

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ الوار    
۲ آذری زبانان    
۳ اکواد    
۴ اعراب    
۵ عشایر    
۶ قوم بلوچ    
۷ ترکمن    
۸ ….    

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ امور پزشکان    
۲ پزشکی عمومی    
۳ دامپزشکی    
۴ داروسازی    
۵ بهداشت    
۶ جراحی    
۷ دندانپزشکی    
۸ روان پزشکی    
۹ اساتید دانشگاه    
۱۰ نخبگان    
۱۱ پژوهشگران    
۱۲ آموزش    
۱۳ دانشجویان    
۱۴ مهندسین مکانیک    
۱۵ مهدسین آی تی    
۱۶ مدیریت شهری    
۱۷ مهندسین تجارت الکترونیک    
۱۸ مهندسین شهرسازی    
۱۹ مهندسین شیمی    
۲۰ مهندسین زمین شناسی    
۲۱      
۲۲ امور مهندسین    
۲۳ مهندسین معادن    
۲۴ فناوری اطلاعات    
۲۵ مهندسین پزشکی    
۲۶ مهندسین مواد    
۲۷ مهندسین مخابرات    
۲۸ مهندسین کامپیوتر    
۲۹ مهندسین نساجی    
۳۰ مهندسین معمار    
۳۱ مهندسین عمران    
۳۲ مهندسین برق    
۳۳ مهندسین صنایع    
۳۴      
۳۵      
۳۶      

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ ایرانیان خارج از کشور    
۲ کارمندان    
۳ جانبازان    
۴ بازاریابان    
۵ کارگران    
۶ کارگروه قوم بلوچ    
۷ کارگروه ترکمن    
۸ کارگروه ….    
۹      
۱۰      
۱۱      
۱۲      
۱۳      
۱۴      
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      
۲۱      
۲۲      
۲۳      
۲۴      
۲۵      
۲۶      
۲۷      
۲۸      
۲۹      
۳۰      
۳۱      
۳۲      
۳۳      
۳۴      
۳۵      
۳۶      

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ کارگروه الوار    
۲ کارگروه آذری زبانان    
۳ کارگروه اکواد    
۴ کارگروه اعراب    
۵ کارگروه عشایر    
۶ کارگروه قوم بلوچ    
۷ کارگروه ترکمن    
۸ کارگروه ….    
۹      
۱۰      
۱۱      
۱۲      
۱۳      
۱۴      
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      
۲۱      
۲۲      
۲۳      
۲۴      
۲۵      
۲۶      
۲۷      
۲۸      
۲۹      
۳۰      
۳۱      
۳۲      
۳۳      
۳۴      
۳۵      
۳۶      

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ کارگروه الوار    
۲ کارگروه آذری زبانان    
۳ کارگروه اکواد    
۴ کارگروه اعراب    
۵ کارگروه عشایر    
۶ کارگروه قوم بلوچ    
۷ کارگروه ترکمن    
۸ کارگروه ….    
۹      
۱۰      
۱۱      
۱۲      
۱۳      
۱۴      
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      
۲۱      
۲۲      
۲۳      
۲۴      
۲۵      
۲۶      
۲۷      
۲۸      
۲۹      
۳۰      
۳۱      
۳۲      
۳۳      
۳۴      
۳۵      
۳۶      

ردیف عنوان کارگروه رئیس کارگروه دبیر کارگروه
۱ کارگروه الوار    
۲ کارگروه آذری زبانان    
۳ کارگروه اکواد    
۴ کارگروه اعراب    
۵ کارگروه عشایر    
۶ کارگروه قوم بلوچ    
۷ کارگروه ترکمن    
۸ کارگروه ….    
۹      
۱۰      
۱۱      
۱۲      
۱۳      
۱۴      
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      
۲۱      
۲۲      
۲۳      
۲۴      
۲۵      
۲۶      
۲۷      
۲۸      
۲۹      
۳۰      
۳۱      
۳۲      
۳۳      
۳۴      
۳۵      
۳۶      

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم