معرفی ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان ها

 ائتلاف وحدت ملی با تشکیل شوراهای انتخابات در استان ها ساختار تشکیلاتی خود را در سراسر کشور تقویت نموده و با رصد و تحلیل و بررسی شرایط و رویدادها در سراسر کشور و همچنین با نیاز سنجی از شرایط منطقه ای در استان های مختلف در نظر دارد تا با شناسایی و معرفی و حمایت از کاندیداهای اصلح، متعهد و متخصص و مورد اعتماد مردم در هر شهرستان بر کیفیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزوده تا در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در مسیر سیاست جذب حداکثری، انتخاباتی با مشارکت اکثریت مردم و نتیجه ای سازنده برای مردم و کشور را شاهد باشیم.

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حسن اقلیمان حسن اقلیمان
رئیس ستاد انتخابات استان هادی شهاب غیور

اردبیل
 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان ابولفضل شیرزاد  
رئیس ستاد انتخابات استان کلام ا.. اکبرزاده  

اصفهان

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان حسین صادق زاده پوده
رئیس ستاد انتخابات استان محسن افتخاری رنانی

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حسین  علیمردانی  
رئیس ستاد انتخابات استان صادق اسکندری  

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان سید مهدی ویسه
رئیس ستاد انتخابات استان آیت قبادی

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان اله کرم لیراوی
رئیس ستاد انتخابات استان ملک میلاد لیراوی  

نقسه تهران

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان    
رئیس ستاد انتخابات استان    

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان داریوش رحیمی 
رئیس ستاد انتخابات استان جمشید ابراهیم پور سامانی

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان علی دادخواه
رئیس ستاد انتخابات استان مسعود صمدی  

خراسان رضوی

نشانی دفتر ائتلاف در استان:

مشهد-میدان جانباز–برج پاژ-ساختمان اداری ۲-طبقه ششم-واحد ۶۰۸

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حبیب ا.. صداقت
رئیس ستاد انتخابات استان سید حسن طاهری

 

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حمید رضا خاکشور
رئیس ستاد انتخابات استان      

خوزستان

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان قدرت ا.. درافشان
رئیس ستاد انتخابات استان    

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان    
رئیس ستاد انتخابات استان    

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان    
رئیس ستاد انتخابات استان    

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان سید محمد جواد سجادی
رئیس ستاد انتخابات استان مهراب طوقی

 

فارس

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان وحید ابراهیم زاده
رئیس ستاد انتخابات استان سعید قاضی پور

استان قزوین

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان محمدرضا کریمی
رئیس ستاد انتخابات استان بهنام  رقاقی گرگری  بهنام رقاقی

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان    
رئیس ستاد انتخابات استان غلامعلی ابوذری  

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان هیوا رحیمی
رئیس ستاد انتخابات استان عباس حسین پناهی

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان مهدی تدین
رئیس ستاد انتخابات استان محمود ایران منش  

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان سید قاسم جاسمی
رئیس ستاد انتخابات استان رضا چوپانی

پست سازمانی نام نام خانوادگی
  پوریا بهروزی حسین خانی
رئیس ستاد انتخابات استان    

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حمیدرضا سعادتی
رئیس ستاد انتخابات استان      

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان حجت الاسلام عباسی  
رئیس ستاد انتخابات استان رضا بحری

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان یزدان ساکی
رئیس ستاد انتخابات استان مراد بهرام نژاد

 

سمت نام نام خانوادگی عکس
دبیر استان مقداد مهدیان
رئیس ستاد انتخابات استان سید حسین گلستانی فرد

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان   جودکی
رئیس ستاد انتخابات استان    

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان فریبرز رحیم رضایی
رئیس ستاد انتخابات استان حمیدرضا  عامری سیاهویی

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان محمدرضا  محمدیان
رئیس ستاد انتخابات استان    

پست سازمانی نام نام خانوادگی
دبیر استان پوریا همایی
رئیس ستاد انتخابات استان    

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم